Formularz zgłoszenia członkostwa

Informację o zasadach uczestnictwa w Stowarzyszeniu (w tym wysokości składki członkowskiej) znajdziesz tutaj >

  Akceptuję regulamin Polskiego Stowarzyszenia Księgowości i Rachunkowości.
  Zobowiązuję się płacić składki członkowskie w terminie i wysokości zgodnej z uchwałami Polskiego Stowarzyszenia Księgowości i Rachunkowości.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem danych przesłanych w Formularzu zgłoszenia członkostwa jest Polskie Stowarzyszenie Księgowości i Rachunkowości, z siedzibą: ul. Jugosłowiańska 15b/40, 03-984 Warszawa.

  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku o członkostwo a następnie realizacja praw i obowiązków członka Stowarzyszenia – w tym komunikacja wewnętrzna, informowanie o wydarzeniach, wspólnych działaniach i przysługujących benefitach lub zobowiązaniach (art. 6 ust 1 lit b) RODO), wykonywanie obowiązków prawnych – w tym rozliczanie składek członkowskich (art. 6 ust 1 lit c) RODO), realizacja działań statutowych (art. 6 ust 1 lit f) RODO)

  3. Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające administratora w realizacji wskazanych wyżej celów (np. dostawca poczty elektronicznej i usług IT, biuro rachunkowe).

  4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące od chwili przesłania Formularza. Dane członków Stowarzyszenia będą przechowywane w okresie członkostwa, a po jego zakończeniu przez okres uregulowany stosownymi przepisami regulującymi dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami stron.

  5. Informujemy o prawie dostępu do danych, sprostowania, wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest niezbędne do ubiegania się o członkostwo – Stowarzyszenie nie przewiduje zgłoszeń anonimowych.